Szanowny Kliencie informujemy, ¿e w dniu 23.12.2016 firma BEPS STUDIO CZYSTOŒCI S.C bêdzie nieczynna.


703-612-9447

Menu g³ówne:

BEPS Studio Czystoœci, chemia dla myjni, kosmetyki samochodowe, chemia samochodowa, œrodki czystoœci, œrodki chemiczne.Dziêkujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Firma BEPS Studio Czystoœci istnieje na rynku od 2000 roku i œwiadczy profesjonalne us³ugi w zakresie kompleksowego zaopatrzenia firm i instytucji w œrodki chemii profesjonalnej i artyku³y higieniczne.


Misj¹ firmy,
jest zwiêkszenie poziomu zadowolenia klienta, komfortu, efektywnoœci i ekonomiki wyboru optymalnego produktu.

Celem nadrzêdnym naszej firmy
jest œwiadczenie us³ug na najwy¿szym poziomie. Zdobywane wci¹¿ doœwiadczenia i umiejêtnoœci wykorzystujemy najlepiej jak potrafimy, aby sprostaæ potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów.

BEPS Studio Czystoœci
ul. Trakt Lubelski 195
04-667 Warszawa
tel: 22 615 80 23
mobile: 0 509 040 880
@: beps@beps.pl
@: sklep@beps.pl
firma otwarta jest w godz 8-16, od poniedzia³ku do pi¹tku

Nasz Skype: beps.studio(817) 719-9810
_______________________________________________________

(606) 219-9780

(646) 483-2975


W ramach wspó³pracy zapewniamy:
- specjalne i wyj¹tkowe warunki zakupu dla Sta³ych Klientów
- szybkie i terminowe dostawy
- bezp³atny transport na terenie Warszawy i okolic
- wysok¹ i sta³¹ jakoœæ produktów
- mo¿liwoœæ realizacji nietypowych zamówieñ
- monta¿ urz¹dzeñ
- profesjonaln¹ i mi³¹ obs³ugê


Doœwiadczenie i wiedza naszych konsultantów umo¿liwi Pañstwu wprowadzenie rozwi¹zañ, wp³ywaj¹cych na obni¿enie kosztów, poprzez dobór produktu, spe³niaj¹cego Pañstwa wymagania. Dbamy o to, aby oferowany przez nas asortyment odpowiada³ wymogom ekologii, posiada³ wymagane atesty PZH oraz inne odpowiednie certyfikaty.

Nasza oferta obejmuje:
- profesjonaln¹ chemiê na myjniê,
- kosmetyki samochodowe,
- profesjonalne œrodki czystoœci,
- rêczniki papierowe,
- papiery toaletowe,
- czyœciwa przemys³owe,
- chemiê profesjonaln¹,
- akcesoria do sprz¹tania,
- maszyny sprz¹taj¹ce,
- dozowniki i drobn¹ chemiê gospodarcz¹.

Z naszej oferty korzystaj¹:
salony, warsztaty i myjnie samochodowe, firmy sprz¹taj¹ce, zak³ady produkcyjne, placówki s³u¿by zdrowia, biura i instytucje, hotele, restauracje, szko³y, przedszkola, oœrodki sportu i rekreacji oraz salony kosmetyczne.Poszukujemy dystrybutorów na terenie ca³ego kraju, do sprzeda¿y profesjonalnych œrodków czystoœci, chemii dla myjni W³oskiej firmy DAERG CHIMICA, profesjonalnych opryskiwaczy rêcznych EPOCA SPA oraz kosmetyków samochodowych.Oferujemy:
- Fachowe doradztwo i pomoc;
- Bezp³atne szkolenia dla pracowników;
- Prezentacje produktów oraz bezp³atne próbki;
- Niezbêdne materia³y informacyjne i katalogi;
- Wiedzê z zakresu "know how";
- Darmowy dojazd ;
- Indywidualne podejœcie do ka¿dgo klienta;
-Nowatorskie rozwi¹zania;


ZOSTAÑ NASZYM DYSTRYBUTOREM

Zapraszamy nowych DYSTRYBUTORÓW

3179078511 | Sklep on-line | 618-420-2939 | Kontakt | Wspó³praca | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego
Katalog seo